Warunki Gwarancji

Szanowny Użytkowniku,

W przypadku napotkania problemów w użytkowaniu naszych urządzeń przed złożeniem reklamacji prosimy o skontaktowanie się z naszym Działem Pomocy Technicznej za pomocą poczty elektronicznej: support@powerboards.eu, podając swoje dane kontaktowe wraz z numerem telefonu – nasz konsultant skontaktuje się za Państwem niezwłocznie. Niektóre problemy są możliwe do samodzielnego rozwiązania przez użytkownika sprzętu na podstawie instrukcji otrzymanych przez telefon.  W wielu przypadkach pozwoli to na zaoszczędzenie czasu związanego z koniecznością dostarczenia sprzętu do serwisu. Informujemy  że większość problemów można rozwiązać telefonicznie lub mailowo bez konieczności zgłaszania reklamacji  i ponoszenia ewentualnych kosztów w przypadku  złożenia nieuzasadnionej reklamacji. Prosimy również o dokładne zapoznanie się i postępowanie zgodnie z warunkami poniższej gwarancji. Umożliwi to podjęcie odpowiednich działań w możliwie jak najkrótszym czasie .

Życzymy Państwu zadowolenia z użytkowania zakupionego sprzętu.

Sprzęt objęty jest gwarancją Producenta na warunkach wskazanych w niniejszej „Karcie Gwarancyjnej”. 

WARUNKI GWARANCJI PRODUCENTA

1.    Oficjalny Dystrybutor marek: Powerboards, Teslaboards,Jetboards, spółka Media-Tech Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz biurem centralnym pod adresem :05-074 Halinów Brzeziny 13B udziela gwarancji jakości, na sprzęt objęte niniejszą” Kartą Gwarancyjną”, zapewniając o sprawnym jego działaniu w okresie gwarancyjnym.

2.    Gwarancja obejmuje sprzęt zakupiony na terytorium Polski.

3.    Poniższe terminy „Warunków Gwarancji” oznaczać będą odpowiednio:

a) Gwarant - firma Media-Tech Polska sp. z o.o. producent/dystrybutor sprzętu objętego niniejszą gwarancją na terenie Polski;

b) Sprzęt –  towar, do którego wydana została  Karta Gwarancyjna 

c) Serwis - autoryzowany serwis urządzeń objętych gwarancją. Dane adresowe autoryzowanych serwisów dostępne są na stronach www.powerboards.eu oraz pod numerem infolinii 22-760-39-99  

d) Użytkownik - osoba fizyczna korzystająca z gwarancji, która nabyła sprzęt  do osobistego użytku amatorskiego w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

4.    Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z instrukcją obsługi dołączoną do Sprzętu oraz przestrzegać zasad jego prawidłowego  użytkowania.

5.    Okres gwarancji wynosi  odpowiednio 24, 12 lub 3 miesiące licząc od daty zakupu Sprzętu i obejmuje wyłącznie komponenty i części składowe wymienione  w tabeli w punkcie 6 -  pod warunkiem zgłoszenia się Użytkownika na okresowe przeglądy gwarancyjne. Gwarancją nie są objęte materiały eksploatacyjne wyszczególnione w punkcie 7 oraz wady elementów, o których mowa w punkcie 8

6.    Okresy gwarancji na poszczególne komponenty i części składowe:

24  miesiące

12 miesięcy

3 miesiące

Silnik elektryczny bezszczotkowy

Zespół akumulatorów litowych LiFePo4

Zespół akumulatorów ołowiowych

Moduł sterujący silnikiem

Pilot sterujący

Płyta nośna (tzw. deck)

Zasilacz

Akumulator pilota sterującego

Zawieszenie (trak) z wyłączeniem łączników gumowych

Felgi kół

 

 

7.    Poniżej podajemy specyfikację części zamiennych, które nie są objęte gwarancją  i/lub są traktowane jako materiały eksploatacyjne podlegające okresowej kontroli i wymianie w przypadku zużycia. Materiały te dostępne są w ciągłej sprzedaży w naszym sklepie na stronie: www.powerboards.eu:

 łożyska kół, części gumowe zawieszenia, pasek napędowy, opony, dętki, powłoki lakiernicze deski nośnej,  nalepka z przyciskami pilota sterującego

 

8.    Gwarancją nie są objęte kable, przewody, wtyczki, oraz  dołączone do sprzętu narzędzia  służące do regulacji sprzętu.

9.    Gwarancją nie są objęte nieprawidłowości w działaniu sprzętu lub też jego wady wynikające z:

·   użytkowania sprzętu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem;

·   uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania, przechowywania oraz transportu Sprzętu,

·   uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego podłączenia sprzętu do sieci zasilającej,

·   uszkodzenia powstałe w wyniku podłączenia sprzętu do nieoryginalnego zasilacza,

·   uszkodzenia powstałe w wyniku nadmiernego zanieczyszczenia lub zalania sprzętu, a także wywołane przez przedmioty obce, które dostały się do wnętrza sprzętu w tym pyły, ciecze, itp.,

·   konserwacji sprzętu w sposób sprzeczny z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi,

·   nieprawidłowej, niezgodnej z instrukcją obsługi, regulacji lub modernizacji sprzętu,

·   uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych i wszystkich innych spowodowanych działaniem bądź zaniechaniem działania Użytkownika albo działaniem czynników zewnętrznych,

·   oddziaływania zewnętrznego promieniowania jonizującego, pola magnetycznego, zakłóceń radiowych,

·   wadliwego działania będącego następstwem przypadków losowych, niezależnych od warunków eksploatacji  (np.: pożar, powódź, wyładowania atmosferyczne, działania wojenne itp.),

·   zużycia powłok lakierniczych , gumowych, ściernych w tym nadruków i naklejek na skutek normalnego użytkowania.

10.  Utrata gwarancji następuje w przypadku:

·   niewykonania przeglądu sprzętu w okresach zalecanych przez Producenta w autoryzowanych punktach serwisowych,

·   zerwania lub naruszenia plomb lub nalepek z numerami seryjnymi, oraz/lub śladów otwierania  lub demontażu elementów silnika, sterownika, pilota, 

·   dokonywania napraw lub modyfikacji sprzętu przez podmioty lub osoby nie upoważnione przez Gwaranta,

·   wszelkich ingerencji w sprzęt oraz oprogramowanie mających na celu zwiększenie prędkości i wydajności sprzętu,

·   dokonywania zmian, poprawek lub przekreśleń w „Karcie Gwarancyjnej”,

·   zgubienia, zniszczenia lub utraty „Karty Gwarancyjnej”,

·   użytkowania sprzętu w celach uprawiania sportów ekstremalnych w tym ewolucji,

·   zarobkowego użytkowania sprzętu,

·   zalania silnika lub/oraz sterownika elektronicznego wodą lub innymi płynami,

·   zalania pilota wodą lub innymi  cieczami.

11.   Warunkiem uwzględnienia roszczenia gwarancyjnego jest przedstawienie ważnego dowodu zakupu, który w sposób czytelny określa           nazwę i adres Sprzedawcy, datę i miejsce zakupu oraz rodzaj nabytego sprzętu.

12.   Zasady korzystania z uprawnień gwarancyjnych:

·   Użytkownik zobowiązany jest skontaktować się z działem obsługi serwisowej Gwaranta za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem serwis@powerboards.eu lub telefonicznie pod numer telefonu 22-760-39-99 ,

·   dokładnie opisać występujący problem i podać dane niezbędne do kontaktu łącznie z numerem telefonu,

·   dział obsługi serwisowej bez zbędnej zwłoki skontaktuje się z użytkownikiem, w celu pomocy w rozwiązaniu problem,

·   w przypadku braku możliwości rozwiązania problemu telefonicznie Gwarant  skieruje użytkownika do najbliższego punktu serwisowego, a w przypadku braku takiej możliwości, wyśle kuriera po sprzęt na koszt Gwaranta w ustalonym przez Strony terminie,

·   Użytkownik zobowiązany jest dołączyć do reklamowanego sprzętu wszystkie akcesoria wchodzące w skład oryginalnego zestawu, ze szczególnym uwzględnieniem dostarczenia zasilacza i pilota sterującego,

·   koszt przesłania naprawionego sprzętu z Serwisu do Użytkownika w przypadku uznania roszczeń gwarancyjnych  ponosi Gwarant.  

·   Gwarant nie jest zobowiązany do zwrotu jakichkolwiek kosztów Użytkownikowi który bez pisemnej zgody Gwaranta  we własnym zakresie dostarczy sprzęt do serwisu. W takim przypadku Gwarant również nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i zaginięcie sprzętu w transporcie.

13.  Użytkownik jest odpowiedzialny za prawidłowe zapakowanie sprzętu uniemożliwiające uszkodzenie go w trakcie transportu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za nadesłane wraz ze sprzętem Użytkownika przedmioty nie wchodzące w skład oryginalnego zestawu.

14.  Naprawa gwarancyjna, skutkuje wydłużeniem terminu gwarancji wyłącznie o czas, w ciągu którego na skutek wady sprzętu objętego gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niego korzystać.

15.  Karta Gwarancyjna jest nieważna w następujących przypadkach:

    a) braku wskazania rodzaju oraz numeru seryjnego urządzenia,

    b) braku możliwości odczytania znajdujących się w niej danych,

    c) w przypadku jeżeli numer seryjny widniejący na karcie gwarancyjnej różni się od numeru seryjnego reklamowanego urządzenia,

d) bez okazania przyjmującemu reklamację lub dołączenia czytelnego dowodu zakupu.

16.  Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których Użytkownik zobowiązany jest we       własnym zakresie.

17. Jeżeli reklamowany sprzęt  jest sprawny lub zaistniałe uszkodzenia nie podlegają gwarancji, lub niesprawność bądź jego wada nastąpiła z winy Użytkownika, Gwarant zastrzega sobie uprawnienie do obciążenia korzystającego z gwarancji zryczałtowanymi kosztami związanymi z diagnostyką, ewentualnie czyszczeniem oraz konserwacją sprzętu jak również kosztami transportu w obie strony. Cennik czynności serwisowych dotyczących weryfikacji uszkodzeń nie podlegających gwarancji znajduje się na stronie www.powerboards.eu.

18. Zgłoszenie roszczenia gwarancyjnego winno zawierać dokładny opis usterki ze wskazaniem niesprawnego działania oraz jego objawów. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwą lub niepełną naprawę 

lub za wydłużenie czasu  naprawy  wynikającą z niedokładnego lub niepełnego opisu uszkodzenia sprzętu przez korzystającego z gwarancji.

19.  Czas i koszty naprawy gwarancyjnej.

a) Ujawnione podlegające gwarancji usterki będą usuwane nieodpłatnie w terminie 14 dni roboczych od dnia dostarczenia sprzętu do serwisu,  z zastrzeżeniem punktu 19.c).

b) Gwarant w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Sprzętu do serwisu Gwaranta udzieli osobie reklamującej  odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne, w którym ustali sposób i termin załatwienia uzasadnionej reklamacji, lub uzasadni oddalenie roszczenia gwarancyjnego.

c) Okres naprawy wyjątkowo może ulec wydłużeniu, jeżeli naprawa będzie wymagała sprowadzenia części których aktualnie nie ma w serwisie. W takim  wypadku Użytkownik zostanie powiadomiony o terminie naprawy. Gwarant dołoży wszelkich starań, aby dokonać naprawy w jak najkrótszym czasie.

d) Koszty robocizny, części zamiennych oraz koszty dostarczenia naprawionego urządzenia do korzystającego z gwarancji
w  przypadku zasadnej reklamacji ponosi Gwarant, pod warunkiem postępowania Użytkownika zgodnego z procedurą reklamacyjną.

20. O sposobie załatwienia uzasadnionej reklamacji  decyduje Gwarant. W takim przypadku Gwarant zobowiązany jest do wymiany lub odpowiednio naprawy uszkodzonego podzespołu . Wymienione podzespoły  przechodzą na własność Gwaranta.

21. Koszty przechowania. W przypadku, gdy nie istnieje możliwość dostarczenia sprzętu  za pośrednictwem kuriera do użytkownika (brak odbioru przesyłki) lub gdy złożona reklamacja jest niezasadna,  a także w przypadku gdy Użytkownik odmawia odbioru sprzętu, Gwarant zastrzega sobie możliwość obciążenia Użytkownika kosztami przechowania sprzętu za każdy dzień zwłoki w odbiorze sprzętu, przypadający po upływie 21 dni kalendarzowych  od daty dostarczenia go do serwisu lub od daty wykonania zobowiązania gwarancyjnego w przypadku określonym w pkt. 17.b)  i c). Koszt przechowywania Sprzętu wynosi 10 PLN dziennie.

22. Niniejsza gwarancja nie rodzi jakichkolwiek roszczeń wobec Gwaranta aniżeli wynikające z punktów: 18, 19.  W szczególności nie rodzi roszczeń odszkodowawczych związanych z uszkodzeniem sprzętu ani też związanych ze szkodami na osobie, w tym korzystającej ze sprzętu. Ponadto Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody szczególne, pośrednie, dodatkowe ani następcze, w tym m.in. za utratę zysków ani za straty handlowe z powodu naruszenia wszelkich gwarancji lub rękojmi za zakupiony sprzęt , nawet jeżeli Gwarant został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa Użytkownika do domagania się zwrotu utraconych korzyści w związku z nieprawidłowym działaniem sprzętu. Gwarant wyłącza swoją odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z użytkowania lub niemożności użytkowania sprzętu, w tym za szkody wynikłe z jego wad.

23.  Postanowienia gwarancji nie ograniczają uprawnień kupującego wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących.

UWAGA! Zgłoszenie Reklamacyjne bez dowodu zakupu jest nieważne.

Formularz zgłoszenia reklamacyjnego znajduje się na stronie www.powerboards.eu

Integralną częścią niniejszej karty Gwarancyjnej jest Karta Okresowych Przeglądów Serwisowych oraz wykaz czynności serwisowych.

Cena przeglądu obowiązująca od 1.01.2019 to 149 PLN